Dokumentai


Vidaus tvarkos taisyklės

 

                                                                               PATVIRTINTA

                                                                               VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos

                                                                               Vyriausiojo gydytojo Olego Kačano

                                                                               2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 42

                            

                                                           

                 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika (toliau - Poliklinika) įsteigta 1998 metais ir įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas 186472451, įstaigos adresas Švenčionių g. 80, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. Poliklinika yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti ir Vilniaus rajono savivaldybės turto įsteigta viešoji įstaiga, teikianti jos įstatuose nustatytas paslaugas.    

2. Poliklinika veikia vadovaudamasi Steigėjo patvirtintais įstatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Vilniaus rajono savivaldybės teisės aktais, reguliuojančiais poliklinikos veiklą.

3. Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) apibrėžia įstaigos darbo tvarką ir yra privalomos įstaigos pacientams ir darbuotojams.

4. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartys, pareiginės instrukcijos, saugos darbe instrukcijos.

5. Vidaus tvarkos taisyklėse naudojamos sąvokos:

5.1. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi įstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis ir gaudamas šias paslaugas turi įstatymų nustatytas teises ir pareigas.

5.2. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Jeigu pacientas nuo 16 metų negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų ir jeigu jam nenustatyta nei rūpyba, nei globa, visos įstaigos pareigos pacientui vykdomos asmeniui, kurį pacientas yra raštu įgaliojęs veikti savo vardu. Jeigu tokio įgalioto asmens nėra arba jeigu įgaliotas asmuo nesiėmė būtinų veiksmų, pareigos turi būti vykdomos paciento sutuoktiniui arba sugyventiniui (partneriui), išskyrus atvejus, kai jie to atsisako, o jei sutuoktinio ar sugyventinio (partnerio) nėra, pareigos vykdomos paciento tėvui arba vaikui, išskyrus atvejus, kai šie atsisako.

5.3. Kitos vidaus tvarkos taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka galiojančius teisės aktus.

 

II SKYRIUS

POLIKLINIKOS DARBO laikas

 

6. Poliklinikos darbo laikas  darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 17.00 val., šeštadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val.  

7. Sužionių šeimos gydytojo kabineto darbo laikas nuo 8.00 val. iki 15.00 val.;  Bezdonių šeimos gydytojo kabineto darbo laikas nuo 8.00 val. iki 15.00 val.; Buivydžių medicinos punkto darbo laikas nuo 8.00 val. iki 15.30 val. darbo dienomis.

8. Darbuotojai dirba pamainomis pagal iš anksto patvirtintą darbo grafiką. Darbo grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jų įsigaliojimo.

9. Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis (pirmadieniais - penktadieniais) nuo 7.00 val. iki 16.00 val.

10. Pietų pertraukos laikas dėl darbo specifikos nėra pastovus. Pietų pertraukos trukmė 15 min. Darbuotojas pietų pertrauką naudoja savo nuožiūra. Per pietų pertrauką darbuotojas gali palikti savo darbo vietą. Pietų pertraukos metu pacientai neaptarnaujami.

11. Poliklinikos nedarbo metu, švenčių bei poilsio dienomis prie poliklinikos prisirašiusiems gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pagal sutartį šeimos gydytojo medicinos normos ribose VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, adresu Antakalnio g. 57, Vilnius; vaikų ligų gydytojo normos ribose - Vaikų ligoninėje, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filiale, adresu Santariškių g. 7, Vilnius.

12. Poliklinikos administracijos darbo laikas nuo 7.00 val. iki 15.00 val.

13. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos visą parą.

14. Sezoninis darbas nustatomas rūbinės darbuotojui nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.

15. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

 

III SKYRIUS

apmokėjimas UŽ DARBĄ

 

16. Apmokėjimą už darbą Poliklinikoje reglamentuoja įstaigos vyriausiojo gydytojo patvirtinti darbo apmokėjimo nuostatai.

17. Darbo  užmokestis įstaigos darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį pervedant į jų nurodytas banko atsiskaitomąsias sąskaitas. Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis gali būti mokamas tik darbuotojo prašymu.

 

IV SKYRIUS

Atostogos ir kiti neatvykimai į darbą

 

18. Įstaigoje darbuotojų kasmetinių atostogų trukmė reglamentuojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Darbuotojams, turintiems teisę gauti kasmetines papildomas ir kasmetines pailgintas atostogas, darbuotojų pasirinkimu, suteikiamos arba tik kasmetinės pailgintos atostogos, arba nustatyta tvarka prie kasmetinių minimalių atostogų pridėtos kasmetinės  papildomos atostogos už ilgametį ir nepertraukiamą darbo stažą: poliklinikoje išdirbusiems 10 metų – 3 kalendorinės dienos,  o už sekančius 5 metus pridedama dar po 1 dieną.

19. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal vyriausiojo gydytojo patvirtintą kasmetinių atostogų grafiką. Atostogų grafikas sudaromas atsižvelgiant į darbuotojų prašymus ir darbų apimtis ir tvirtinamas iki balandžio 1 d. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteiktos dalimis.

20. Kasmetinių atostogų grafiką vyriausiasis gydytojas turi teisę keisti raštišku darbuotojų prašymu.

21. Apmokamos atostogos dėl asmeninių priežasčių yra neišskaičiuojamos iš kasmetinių atostogų ir neperkeliamos į kitą laikotarpį bei suteikiamos žemiau nurodytais atvejais:

21.1. vedybų atveju – 2 darbo dienos (prieš darbuotojo vestuvių dieną arba po vestuvių dienos);

21.2. mirties atveju: mirus motinai, tėvui, žmonai, vyrui, vaikui, įvaikiui, seseriai,

broliui – 3 kalendorinės dienos; mirus vyro ar žmonos tėvams, seneliams – 2 kalendorinės dienos;

mirus giminaičiui – 1 kalendorinė diena. Jeigu darbuotojui dėl artimo mirties reikia nuvykti į tolimesnę kelionę, apmokamų atostogų trukmė pailginama 1 kalendorine diena;

21.3. šeimoje gimus vaikui – 1 darbo diena.

22. Nemokamos atostogos raštišku darbuotojo prašymu suteikiamos pagal DK 137 straipsnį.

23. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti ar visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami (ne vėliau kaip iki tos darbo dienos pradžios) turi informuoti savo tiesioginį vadovą paskambinę telefonu ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastį. Dėl laikino nebuvimo darbo vietoje, dėl asmeninių priežasčių, darbuotojai turi gauti savo tiesioginio vadovo žodinį leidimą.

24. Laikinojo darbuotojo nedarbingumo atveju, darbuotojas privalo informuoti Poliklinikos vyriausiąjį buhalterį.

 

V SKYRIUS

VIDAUS TVARKOS Bendrieji reikalavimai

 

25. Poliklinikos teritorija ir patalpos turi būti švarios, reguliariai valomos.

26. Poliklinikos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.

27. Poliklinikos darbuotojams draudžiama būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

28. Poliklinikos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.

29. Poliklinikos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

30. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, poliklinikos vyriausiojo gydytojo įsakymais.

31. Poliklinikos darbuotojas gali pradėti darbą, tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

32. Poliklinikos darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės ir standartų, laikytis atliekų nukenksminimo tvarkos, privalo žinoti (pagal savo kompetenciją) reagentų sandėliavimo, išfasavimo ir transportavimo tvarką, nukenksminimo būdus.

33. Poliklinikos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.

34. Poliklinikos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

35. Poliklinikos darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.

36. Poliklinikos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą  nustatyta tvarka.

37. Poliklinikos administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

38. Įstaigos patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.

39. Įstaigoje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.

40. Transporto judėjimo greitis teritorijoje neturi viršyti 10 km per valandą.

41. Už vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai, struktūrinių padalinių vadovai ir konkrečioms funkcijoms paskirti asmenys.

42. Visi įstaigos darbuotojai privalo turėti pareigines instrukcijas ir jų laikytis.

43. Patalpose turi būti gaisro gesinimo priemonės.

44. Draudžiama užkrauti priėjimus prie gesinimo priemonių ir elektros paskirstymo spintų.

45. Dirbant laikytis darbo bei technologinės drausmės.

46. Įrangą naudoti tik pagal paskirtį.

47. Laikytis materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos.

48. Darbuotojui draudžiama patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su užduoties vykdymu.

49. Vidaus darbo tvarkos taisyklių turi laikytis visi asmenys, esantys įstaigoje.

50. Medicinos personalas bendraudamas su pacientais turi būti dėmesingas, mandagus ir atidus, išaiškinus paciento tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas spręsti paciento problemą, jis turi nurodyti, kas tai galėtų padaryti. 

51. Saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų, įstaigos saugos darbe instrukcijų reikalavimus.

52. Ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neatvykstama dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ir panašiai), privaloma kuo greičiau pranešti tiesioginiam arba įstaigos vadovui.

53. Tinkamai atlikti pavestą darbą.

54. Saugoti tarnybines įstaigos paslaptis.

55. Už vidaus darbo tvarkos taisyklių nevykdymą darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis.

 

VI SKYRIUS

Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos

 

56. Kiekvienam Poliklinikos darbuotojui sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

57. Darbo vietose privaloma laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas supažindina kiekvieną darbuotoją su šiais reikalavimais prieš jam pradedant dirbti pasirašytinai.

58. Darbuotojai pagal sudarytą ir viešai paskelbtą grafiką privalo pasitikrinti sveikatą.

59. Darbuotojai privalo saugoti savo sveikatą ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti.

60. Poliklinikoje naudojamos tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos tyrimo ir gydymo metodikas. Naudojami tik techniškai tvarkingi ir metrologiškai patikrinti medicinos prietaisai ir įranga. Už šių keliamų reikalavimų vykdymą atsakinga vyriausiojo gydytojo pavaduotoja ir vyriausioji slaugos administratorė.

61. Visos patalpos, teritorija ir naudojama įranga atitinka saugaus darbo taisyklių   reikalavimus. Už šių taisyklių vykdymą atsakingas darbų saugos specialistas.

62. Už sanitarinę būklę ir infekcijų profilaktiką poliklinikoje atsakingas įgaliotas asmuo.

 

VII SKYRIUS

Ypatingieji reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigai

 

63. Poliklinikos tikslas ir paskirtis – organizuoti ir teikti pirmines ir antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei pirmines stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, stiprinti ir gerinti sveikatą į įstaigą besikreipiantiems gyventojams.

64. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, numatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakyme Nr. V-208 ,,Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, teikiamos įstaigoje nemokamai.

65. Įstaigoje Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo 2014-10-31 įsakymu Nr. 97 patvirtinta Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

66. Siekiant užtikrinti medicinos pagalbą asmenims, kurie nelaikomi nuolat gyvenančiais Lietuvos Respublikoje, teikiama neatidėliotina ar skubi medicininė pagalba LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

 

 

 

VIII SKYRIUS

PACIENTŲ KREIPIMOSI Į POLIKLINIKĄ IR APTARNAVIMO JOJE TVARKA

 

67. Pacientas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų be siuntimo gali kreiptis į šeimos gydytoją ar šeimos gydytojo komandos narį (vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją, gydytoją chirurgą, gydytoją akušerį ginekologą), gydytoją odontologą ir antrinio lygio specialistą – gydytoją dermatovenerologą. Esant poreikiui, minėti gydytojai nukreipia pacientą konsultacijai pas reikiamą gydytoją specialistą.

68. Skubos tvarka priimami pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.

69. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus, ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

70. Pacientai, atvykę į Polikliniką, kreipiasi į registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikoje galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų).

71. Pacientai pas gydytoją iš anksto gali užsiregistruoti atvykę į Poliklinikos registratūrą, paskambinę telefonu ar naudodamiesi internetine registracijos programa.

72. Pacientai pas gydytojus specialistus gali iš anksto registruotis atvykę į Poliklinikos registratūrą, paskambinę telefonu, internetu turėdami galiojantį siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai (registruojantis pas gydytoją dermatovenerologą siuntimas nereikalingas).

73. Registruodamiesi atvykę į Polikliniką, pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data, laikas, eilės numeris, kabineto numeris ir gydytojo pavardė.

74. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodo tris paskutinius skaitmenis ar asmens sveikatos istorijos numerį. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką. Pacientai nuotolinei sveikatos priežiūros paslaugai gauti registruojami VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu        Nr. 53 patvirtintame ,,Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo tvarkos apraše“ nustatyta tvarka.

75. Registruodamiesi internetu, pacientai atlieka veiksmus, kurie nurodyti internetinės registracijos programoje ir įsimena arba atsispausdina pasirinkto priėmimo informaciją (data, laikas, kabineto numeris, gydytojo pavardė).

76. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.

77. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.

78. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku:

78.1.  jis privalo apie tai pranešti paskambindamas telefonu į registratūrą ir susitarti dėl kito priėmimo laiko;

78.2. anuliuoti savo internetinę registraciją ir pasirinkti kitą esantį laisvą priėmimo laiką.

79. Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę kontaktinį telefono numerį.

80. Diagnostikos kabinetuose (rentgenografijos, funkcinių tyrimų), laboratorijoje, procedūrų kabinetuose, pacientai priimami tik su gydytojo siuntimu.

81. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus) arba neturi siuntimo, už gydytojo konsultaciją (pagal galiojančius paslaugų įkainius) turi susimokėti poliklinikos kasoje.

82. Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istorija nurodytam laikui perduodama į gydytojo kabinetą.

83. Registratūroje paruoštus medicininius paciento dokumentus į gydytojo kabinetą nuneša medicinos darbuotojai.

84. Prireikus, paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą  perduoda medicinos darbuotojai.

85. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą.

86. Pacientų kreipimosi į Polikliniką tvarką, be šių Taisyklių, reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, Poliklinikos kokybės valdymo sistemos dokumentai.

 

IX SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO POLIKLINIKOJE TVARKA

 

87. Poliklinikoje teikiamos pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos galiojančiose Poliklinikos licencijose.

88. Neapdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba. Būtinoji medicinos pagalba teikiama Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir apimtimi.

89. Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmens sveikatos priežiūros  paslaugos, kurios nurodytos sutartyje su teritorine ligonių kasa yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo  (toliau – PSDF) ir pacientas už jas nemoka. Poliklinikoje teikiamos šios, iš PSDF apmokamos, asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

89.1. Pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo, chirurgo, gydytojo odontologo; būtinosios medicinos pagalbos suteikimas gyventojams, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal Šeimos gydytojo medicinos normą; ankstyboji piktybinių navikų diagnostika; fiziologinio nėštumo priežiūra; glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga; kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga; kraujo tyrimai, atliekami prieš operaciją (kraujo krešėjimo rodikliai ir kraujo grupė); vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai; vaikų iki vienerių metų sveikatos priežiūra; vaikų imunoprofilaktika; vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugos;  neįgaliųjų sveikatos priežiūra; asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei atrankos ir prevencijos priemonių programos paslaugos; atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos; gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos;  priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos; storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos; šeimos gydytojo komandos narių (šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, bendruomenės slaugytojo) nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos; ambulatorinės slaugos personalo paslaugos namuose; ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos.

89.2. Pirminio lygio stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos.

89.3. Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

akušerio ginekologo, chirurgo, dermatovenerologo, neurologo, oftalmologo, otorinolaringologo, kardiologo, endokrinologo, vaikų ligų gydytojo, vidaus ligų gydytojo, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, echoskopuotojo, endoskopuotojo, radiologo, ambulatorinės chirurgijos paslaugos, antrinio lygio ankstyvosios diagnostikos ir prevencinių priemonių programos paslaugos (gimdos kaklelio biopsija ir jos rezultatų įvertinimo paslauga).

90. Su būtinosios medicinos pagalbos tvarka ir apimtimi bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios yra nurodytos sutartyje, sudarytoje su teritorine ligonių kasa sąrašu, pacientai gali susipažinti registratūroje, internetiniame puslapyje.

91. Mokamos paslaugos teikiamos LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Su mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kainynu pacientai gali susipažinti registratūroje, medicinos statistikos kabinete, internetiniame puslapyje.

92. Iškvietimai į namus vykdomi Poliklinikos vyriausiojo gydytojo įsakymuose nustatyta tvarka.

93. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti  dirbančiam personalui.

 

X SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖJE TVARKA

 

94. Teikia pirminio lygio stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos sveikatos priežiūros paslaugas.

95. Pacientai, su gydytojo siuntimu stacionarizuojami į ligoninę darbo dienomis nuo     8.00 val. iki 13.00 val.

96. Pacientai į ligoninę hospitalizuojami kai yra galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas.

97. Paciento ligoninėje buvimo trukmę lemia:

97.1. stacionarinių slaugos paslaugų poreikis;

97.2. objektyvi paciento būklė;

97.3. ligos eiga ir sunkumas.

98. Išvadas apie paciento slaugos ir gydymo stacionare tolesnį poreikį pateikia:

98.1. gydantis gydytojas;

98.2. gydytojų konsultacinė komisija.

99. Pacientas gydymo metu gali būti perkeltas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jeigu ligonis pagal sveikatos būklę turi būti gydomas specializuotoje gydymo įstaigoje. Tokiu atveju ligoniai pervežami greitosios medicinos pagalbos transportu.

100. Pacientų išrašymo tvarka:

100.1. pacientas išrašomas į namus baigus gydymo kursą darbo dienomis iki 13.00 val. Išimties atvejais atsižvelgiant į didelį nuotolį iki ligoninės ir galimus sunkumus susijusius su transportu pacientas išrašomas darbo dienomis iki 18.00 val.

100.2. Dirbantiems asmenims, išrašymo iš stacionaro dieną išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.

100.3. Išrašomas ligonis gauna gydytojo rekomendacijas, receptus (taip pat ir lengvatinius),

išrašą iš gydymosi stacionare ligos istorijos.

101. Pacientų lankymo tvarka:

101.1. atsižvelgiant į didelį nuotolį iki ligoninės ir galimus sunkumus susijusius su transportu leidžiama lankyti nuo 8.00 val. iki 18.00 val. su sąlyga, kad lankytojai  netrukdys pacientų dienos režimui, nepažeis vidaus tvarkos taisyklių ir netrukdys atliekamoms procedūroms bei gydytojų vizitacijai. Jeigu ligoniui būtina individuali slauga, palatoje artimas ligoniui giminaitis gali būti visą parą tik su gydytojo leidimu.

 

XI SKYRIUS

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

POLIKLINIKOJE

 

102. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, religijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

103. Pacientams turi būti suteiktos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

104. Pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų.

105. Pacientai turi teisę gauti informaciją apie Poliklinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Su teikiamų nemokamų paslaugų sąrašu bei mokamų paslaugų kainynu pacientai gali susipažinti Poliklinikos registratūroje bei įstaigos internetiniame tinklalapyje.

106. Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti gydytoją, vaikams iki 16 m. ir neveiksniems asmenims gydytoją parenka tėvai arba globėjai.

107. Pacientas už prisirašymo dokumentų tvarkymą Poliklinikai moka 0,29 euro mokestį. Nemokamai pakeisti šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo. Asmuo, pasirinkęs kitą gydymo įstaigą anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Apribojimas netaikomas bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą įstaigą asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus, - jie moka 0,29 euro mokestį.

108. Atvykus prie Poliklinikos pageidaujančiam prisiregistruoti asmeniui, sveikatos statistikas patikrina jo asmens tapatybę bei draustumą ir duoda užpildyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas.

109. Jeigu asmuo turi pasirinkęs šeimos gydytoją, jis tą pažymi formoje. Jeigu asmuo nepareiškė pageidavimo prisirašyti prie konkretaus gydytojo, jam gydytoją paskiria Poliklinikos vadovas. Asmuo (globėjas), pasirinkęs Polikliniką, bet nepasirinkęs Poliklinikoje dirbančio gydytojo, savo sutikimą lankytis pas Poliklinikos administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu formoje Nr. 025-025 -1/a.

110. Poliklinikos administracija gali svarstyti klausimą dėl paciento įrašymo į Poliklinikos aptarnaujamų gyventojų sąrašus ir turi teisę nesutikti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų už jos aptarnaujamos teritorijos ribų.

111. Apie apylinkės gydytojo pasikeitimą prisirašę gyventojai informuojami jiems atvykus į Polikliniką.

112. Pacientas, norėdamas pakeisti gydytoją turi užpildyti prašymą gydytis pas kitą gydytoją.

113. Pacientas, turėdamas siuntimą, gali laisvai rinktis bet kurią šalies ambulatorinę arba stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

114. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas.

115. Pacientas turi būti informuotas apie Poliklinikos vidaus tvarką.

116. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

117. Pacientui pageidaujant, jis turi būti supažindinamas su jo medicininiais dokumentais, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje.

118. Pacientui pageidaujant, gydytojas jam privalo paaiškinti įrašų jo asmens sveikatos istorijoje reikšmę.

119. Pacientas turi teisę prašyti, kad būtų padarytos jo medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pacientas turi teisę susipažinti su Asmens sveikatos istorija, tačiau išnešti jos iš įstaigos negali, nes teisės aktų nustatyta tvarka Asmens sveikatos istorija yra įstaigos nuosavybė.

120. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suprantama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio paciento interesus.

121. Nepilnametis (nuo 16 iki 18 metų) pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.

122. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.

123. Lietuvos Respublikos gyventojas, dalyvaudamas sveikatinimo veikloje privalo:

123.1. rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata;

123.2. nepažeisti kitų asmenų ir pacientų teisių;

123.3. rūpintis savo sveikatos draudimu ir kreiptis į polikliniką tik įsitikinus, kad yra apdraustas (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), priešingu atveju - už paslaugas mokėti savo lėšomis;

123.4. vykdyti medicinos darbuotojų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką.

124. Lankydamasis poliklinikoje pacientas privalo:

124.1. gerbti Poliklinikos darbuotojus ir kitus pacientus;

124.2. laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos;

124.3. netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų;

124.4. laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos;

124.5. rudens - žiemos sezono metu viršutinius drabužius turi palikti rūbinėje.

124.6. tausoti Poliklinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

125. Pacientas privalo informuoti Polikliniką (atvykęs į registratūrą) apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis.

126. Pacientas gydančiajam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų ar medikamentų netoleravimą ir pan., nes tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, pacientas gali tikėtis progresyvaus medicininio gydymo.

127. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.

 

LIGONINĖJE

 

128. Pacientui turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą.

129. Pacientas turi teisę būti gydomas ir slaugomas taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

130. Gydymosi stacionare metu pacientas turi teisę naudotis savo asmeniniais daiktais (drabužiais, šlepetėmis, asmens higienos priemonėmis ir k.t.).

131. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

132. Pacientas turi teisę būti prižiūrimi ir numirti pagarboje.

133. Pacientas turi teisę gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.

134. Paciento artimieji, jam sutikus, turi teisę į informaciją apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, kurią jiems suteikia gydantis gydytojas.

135. Pacientų teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo 1996 m. spalio 3 d. įstatymas Nr. I-1562 ir jo pakeitimai.

136. Paciento pareigos:

136.1. pacientas turi tausoti ir tvarkingai naudotis įstaigos inventoriumi, energetiniais resursais;

136.2. neatsargiais veiksmais ar tyčia nesukelti pavojaus savo ir kitų asmenų sveikatai, gyvybei, materialinėmis vertybėms;

136.3. apie pastebėtus pavojus ir nesklandumus pranešti įstaigos personalui. 

137. Pacientas privalo:

137.1. laikytis skyriaus dienos režimo;

137.2. vykdyti gydytojų paskyrimus;

137.3. vykdyti slaugytojos nurodymus;

137.4. saugoti švarą ir tvarką, neteršti palatos ir kitų ligoninės patalpų bei aplinkos;

137.5. rūpestingai elgtis su ligoninės įrengimais ir inventoriumi;

137.6. saugoti poliklinikos turtą.

138. Pacientui draudžiama:

138.1. ligoninės patalpose ir teritorijoje rūkyti;

138.2. kelti triukšmą;

138.3. žaisti azartinius žaidimus;

138.4. vartoti alkoholį;

138.5. savavališkai išeiti iš ligoninės teritorijos;

138.6. laikyti maisto produktus palatose.

139. Pacientas ir jo artimieji (sutikus pacientui) turi teisę gauti informaciją apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Šią informaciją teikia gydantis gydytojas.

140. Informacija pacientui ar jo artimiesiems turi būti pateikiama jiems suvokiama forma.

141. Medicininių dokumentų teikimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose. 

 

XII SKYRIUS

PACIENTO SIUNTIMO GYDYMUI Į STACIONARINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ TVARKA

 

142. Paciento gydymo stacionarinėje įstaigoje tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas.

143. Esant būtinybei gydyti pacientą stacionare, gydantis gydytojas, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, užpildo siuntimą (formą 027/a) ir atiduoda jį pacientui arba jo įgaliotam asmeniui. Greitosios medicinos pagalbos transportu  nukreipiamas į atitinkamą stacionarą.

144. Pacientui atsisakius vykti į stacionarinio gydymo įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo asmens sveikatos istorijoje, o pacientas savo atsisakymą patvirtina savo parašu.

 

XIII SKYRIUS

GINČŲ IR KONFLIKTŲ SU PACIENTAIS SPRENDIMO TVARKA

 

145. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės turi teisę pateikti skundą Poliklinikos administracijai. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

146. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

147. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

148. Poliklinika nagrinėja tik skundus dėl teisių pažeidimo, kai dėl teisių pažeidimo nėra padaryta žala arba žala yra atsiradusi iki 2020 m. vasario 12 dienos.

149. Poliklinika, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

150. Pacientas, kurio manymu, jam buvo padaryta žala ir žala atsirado po 2020 m. vasario 12 dienos, turi tiesiogiai kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos užpildydamas Paciento prašymo dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo formą, patvirtintą 2020 m. sausio 9 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-36. Tokiu atveju žala pacientui atlyginama iš specialaus fondo, kurį administruoja Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

 

XIV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS TVARKA

 

151. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali, net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

152. Neturint raštiško paciento sutikimo, informacija gali būti suteikta:

152.1. Poliklinikos darbuotojams, kurie gydo, tiria, slaugo, registruoja pacientą;

152.2. sveikatos priežiūros įstaigoms kuriuose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

152.3. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

152.4. nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams;

152.5. teismui, prokuratūrai, ikiteisminiams organams, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

152.6. apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei - teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją.

153. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ar jį filmuoti, fotografuoti Poliklinikoje ar jos teritorijoje gali tik informavę Poliklinikos administraciją bei gavę to paciento sutikimą.

 

XV SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

154. Asmens sveikatos istorija yra Poliklinikos nuosavybė ir yra saugomos jos registratūroje ar archyve. Pacientas ar kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti) ar išnešti iš Poliklinikos.

155. Pacientui pateikus raštišką prašymą daromos asmens sveikatos istorijos kopijos ar jos išrašai.

156. Pacientui persirašius į kitą gydymo įstaigą, jo asmens sveikatos istorija pasirinktai gydymo įstaigai išsiunčiama pagal pastarosios raštišką prašymą.

 

 

 

 

XVI SKYRIUS

PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

 

157. Jei pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, kurių metu gali būti tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai, pinigai gali būti registruojami ir saugomi tokia tvarka:

157.1. sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais;

157.2. po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo gydytojas, atliekantis procedūrą, ir pats pacientas;

157.3. vieną sąrašo egzempliorių paima pacientas, kitas įdedamas į specialų voką;

157.4. į voką sudedamos išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į Poliklinikoje esantį seifą;

157.5. po procedūros pacientui gražinamas vokas, kurį pacientas atplėšia gydytojo ir dar vieno Poliklinikos darbuotojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo;

157.6. paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į jo asmens sveikatos istoriją ir joje saugomas.

158. Už daiktus, paliktus Poliklinikos patalpose ir Poliklinikos teritorijos ribose Poliklinika neatsako.

 

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

159. Vidaus tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos.

160. Taisyklių reikalavimų vykdymas yra privalomas visiems Poliklinikos darbuotojams ir pacientams.

161. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai.

_________________________